Trường Mẫu giáo Thuận Thành

CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ ĐẠT CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đơn vị được công nhận Trường MN đạt chuẩn Quốc Gia theo Quyết định số 3793/QĐ-UBND Long An ngày 19/4/2024 về việc công nhận Trường Mẫu giáo Thuận Thành, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 và đạt chất lượng giáo dục theo Quyết định số 577/QĐ-SGDĐT ngày 12/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Trường MG Thuận Thành, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2.