Trường Mẫu giáo Thuận Thành

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Hội nghị viên chức, người lao động là hình thức dân chủ trực tiếp để tất cả các thành viên trong đơn vị tham gia đóng góp ý kiến nhằm mục tiêu xây dựng nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2023-2024. Để tổ chức thành công Hội nghị, nhà trường đã tố chức các cuộc họp cụ thể như sau:
- Ngày 30/9/2023 tổ chức họp trù bị.
- Ngày 04/10/2023 tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, triệu tập hội nghị.
- Ngày 05/10/2023 các tổ chuyên môn và văn phòng thông qua các nội quy quy chế tại đơn vị.
- Ngày 07/10/2023 tiến hành hội nghị chính thức.