Trường Mẫu giáo Thuận Thành

TỔNG KẾT ĐẢNG ỦY XÃ THUẬN THÀNH

Ngày 11/01/2024 các đồng chí đảng viên tham dự Tổng kết Đảng ủy  xã Thuận Thành năm 2023. Tại Hội Nghị, Chi bộ Trường MG Thuận Thành được Đảng ủy khen tặng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 đồng chí được khen tặng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.